Privacyverklaring

Jouw talent in de Winkel is is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid en Vakbond De Unie.


We bieden, soms samen met andere organisaties en bedrijven, allerlei diensten aan leden en niet leden.


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Jouw talent in de Winkel vertegenwoordigd door de directeur van De Unie. Die is bereikbaar via AVG@unie.nl. Jouw talent in de Winkel is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (oud)leden, klanten en bezoekers van de website www.jouwtalentindewinkel.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van (oud)leden, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Jouw talent in de Winkel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent bijvoorbeeld dat:

 • we duidelijk vermelden voor welk doel en hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • we het verzamelen beperken tot hetgeen we echt nodig hebben
 • we eerst om toestemming vragen als jouw toestemming is vereist
 • we jouw gegevens zonder expliciete toestemming niet doorgeven aan derden,
 • we afspraken maken met derden, als we jouw gegevens delen, om ervoor te zorgen
  dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • we afspraken maken dat deze derde partij conform het privacy reglement van De Unie functioneert en jouw gegevens veilig opslaat
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen
 • we jouw recht respecteren op inzage, correctie of verwijdering van
  persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw talent in de Winkel verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens wanneer je lid wordt van Jouw talent in de Winkel, diensten en/of producten van Jouw talent in de Winkel afneemt of anderszins contact hebt met Jouw talent in de Winkel. Jouw talent in de Winkel gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van jouw rechten en plichten op grond van het lidmaatschap van De Unie, de uitvoering van aanvullende
overeenkomsten (eventueel door zorgvuldig geselecteerde derden), voor de ontwikkeling
van producten en diensten en om (oud)leden, klanten en bezoekers van haar producten en
diensten op de hoogte te houden.
Hierbij houdt Jouw talent in de Winkel en De Unie zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Indien er geen prijs
meer wordt gesteld op informatie over producten en diensten, kunnen leden, klanten en
bezoekers een e-mail te sturen naar De Unie via AVG@unie.nl.


Verwerkingen

De belangrijkste verwerkingen zijn de navolgende:
Als je lid wordt van Jouw talent in de Winkel of De Unie dan leggen we jouw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap en
rekeningnummer vast. Dit doen we zodat we je kunnen bereiken om je te informeren of iets
te vragen, correct kunnen aanspreken, de contributie te kunnen innen en de jubileumdatum
te kunnen bepalen. Ook de gegevens of je wel of niet werkzaam bent en waar je werkzaam
bent registreren wij. Deze gegevens hebben we nodig om je te informeren over zaken
rondom je werk of uitkering , zoals cao, sociaal plan, en wijziging in wetgeving. In de
administratie kennen we je een lidnummer toe.
Als je een vraag of een klacht hebt, leggen we die en de bijbehorende correspondentie vast
om de vraag c.q. klacht te kunnen beantwoorden en de daaruit voortvloeiende acties te
kunnen uitvoeren. Ook als je de contributie niet betaalt leggen we dat vast, zodat we daarop
actie kunnen (laten) ondernemen.
Jouw talent in de Winkel verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten
van Jouw talent in de Winkel. We verkopen jouw gegevens niet door aan
andere partijen.


Klikgedrag
Op de website van Jouw talent in de Winkel worden algemene bezoekgegevens zoals de meest gevraagde pagina’s bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Jouw talent in de Winkel haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.


Rechten

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun
persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heb je het recht om op te vragen welke
persoonsgegevens wij van jou hebben geregistreerd en voor welke doeleinden we die
gebruiken. Verder kan je de persoonsgegevens laten corrigeren als deze niet juist zijn.
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, door een andere partij
te laten uitvoeren. Hiervoor kan je een verzoek indienen voor dataportabiliteit.
Tenslotte heb je het recht om een eenmaal gegeven toestemming in te trekken of jouw
persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Uiteraard kunnen we je dan niet
meer van dienst zijn.
Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten, dan kan je contact opnemen met
de Functionaris Gegevensbescherming via AVG@unie.nl


Bewaren

De Unie bewaart de gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor
de doelen waarvoor ze zijn afgegeven. Hoe lang gegevens precies worden bewaard is
afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Per
doel kan de bewaartermijn verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat ze niet meer tot een persoon te herleiden zijn. We gebruiken ze dan nog voor statistische doeleinden. Indien we je gegevens langer moeten bewaren, zullen we hiervoor jouw toestemming vragen. Zonder jouw toestemming, zullen je gegevens niet langer worden bewaard dan hierboven aangegeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


www.jouwtalentindewinkel.nl en andere websites
Op de site van Jouw talent in de Winkel tref je een aantal links aan naar andere websites. Jouw talent in de Winkel kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.


Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De Unie,
Multatulilaan 12, 4103 NM te Culemborg t.a.v. dhr. H. van Herpen of per e-mail naar
AVG@unie.nl.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt periodiek geëvalueerd. Jouw talent in de Winkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring Check daarom regelmatig de
privacyverklaring van Jouw talent in de Winkel.


Culemborg, januari 2024

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het ministerie
van Sociale zaken en werkgelegenheid

Powered by De Unie